QUYỀN NGHĨA VỤ TỐ TỤNG CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Tin Tức > QUYỀN NGHĨA VỤ TỐ TỤNG CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ
Quyền nghĩa vụ tố tụng

Quyền nghĩa vụ tố tụng là những việc được thực hiện và buộc phải thực hiện khi tham gia vụ án. Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; không hiếm các trường hợp có một trong các đương sự là cá nhân hoặc đại diện đương sự là cá nhân qua đời. Khi đó, vụ án sẽ được Tòa án giải quyết như thế nào và quyền nghĩa vụ tố tụng trong vụ án hành chính có phải là tài sản được thừa kế hay không.

Cần phải khẳng định rằng, đối tượng là tài sản thừa kế không chỉ có mình tài sản vật chất mà còn là cả quyền và nghĩa vụ nữa. Tuy nhiên, sẽ có những sự khác biệt trong việc nhận hay không nhận của người được thừa kế. Vậy quyền, nghĩa vụ tố tụng trong vụ án hành chính là gì. Các nội dung này được thể hiện Điều 54 của Luật tố tụng Hành chính quy định:

Quy định về năng lực pháp luật tố tụng hành chính

“1. Năng lực pháp luật tố tụng hành chính là khả năng có các quyền; nghĩa vụ trong tố tụng hành chính do pháp luật quy định. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật tố tụng hành chính như nhau trong việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Năng lực hành vi tố tụng hành chính là khả năng tự mình thực hiện quyền; nghĩa vụ trong tố tụng hành chính hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng hành chính.

3. Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính; trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức; làm chủ hành vi thì năng lực hành vi tố tụng hành chính của họ được xác định theo quyết định của Tòa án.

4. Đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức; làm chủ hành vi thực hiện quyền; nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan, tổ chức thực hiện quyền nghĩa vụ tố tụng thông qua người đại diện

5. Đương sự là cơ quan, tổ chức thực hiện quyền; nghĩa vụ trong tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật.”

Từ căn cứ nêu trên, có thể thấy quyền nghĩa vụ tố tụng chính là năng lực pháp luật tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật. Năng lực này được thể hiện khi có đủ điều kiện về năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính được quy định chi tiết tại Điều 55 của Luật tố tụng Hành chính:

“Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng, bao gồm:

1. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa;

2. Nộp tiền tạm ứng án phí, án phí; lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật;

3. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu;

4. Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình; trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án nếu có thay đổi địa chỉ, nơi cư trú; trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và Tòa án;

5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ; quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Tòa án;

Đương sự có thể đề nghị tòa án thu thập chứng cứ

7. Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu; chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án buộc bên đương sự khác xuất trình tài liệu; chứng cứ mà họ đang lưu giữ, quản lý; đề nghị Tòa án ra quyết định buộc cơ quan; tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản;

8. Được biết, ghi chép và sao chụp tài liệu; chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu; chứng cứ không được công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật này;

9. Nộp bản sao đơn khởi kiện và tài liệu; chứng cứ cho Tòa án để Tòa án gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác; trừ tài liệu, chứng cứ không được công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật này;

10. Đề nghị Tòa án quyết định việc áp dụng; thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;

11. Đề nghị Tòa án tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp; tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên họp trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án;

12. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

Đương sự có thể tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình

13. Tự bảo vệ, nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình;

14. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng;

15. Tham gia phiên tòa, phiên họp;

16. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án;

17. Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;

18. Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án;

19. Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng;

20. Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng;

21. Được cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án;

22. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án;

23 Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

24. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

25. Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí; không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, đương sự khác;

26. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp khi vụ án hành chính đang trong quá trình giải quyết mà có đương sự là cá nhân chết; cơ quan, tổ chức bị giải thể, chia, tách, sáp nhập thì sẽ căn cứ theo quy định của Pháp luật về thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng. Điều 59 của Luật tố tụng Hành chính quy định:

Người được thừa kế quyền nghĩa vụ tố tụng

“1. Trường hợp người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền; nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng.

2. Trường hợp người khởi kiện là cơ quan, tổ chức bị hợp nhất; sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân kế thừa quyền; nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cũ thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó.

3. Trường hợp người bị kiện là người có thẩm quyền trong cơ quan; tổ chức mà cơ quan, tổ chức đó hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể thì người tiếp nhận quyền; nghĩa vụ của người đó tham gia tố tụng.

Trường hợp người bị kiện là người có thẩm quyền trong cơ quan; tổ chức mà chức danh đó không còn thì người đứng đầu cơ quan; tổ chức đó thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị kiện.

Thừa kế quyền nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức có sự khác biệt

4. Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức bị hợp nhất, sáp nhập; chia, tách thì cơ quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của cơ quan; tổ chức cũ thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức đã giải thể mà không có người kế thừa quyền; nghĩa vụ thì cơ quan; tổ chức cấp trên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị kiện.

5. Trường hợp sáp nhập, chia, tách, giải thể; điều chỉnh địa giới hành chính trong một đơn vị hành chính mà đối tượng của quyết định hành chính có sự thay đổi thì cơ quan; tổ chức, cá nhân đã ra quyết định hành chính có trách nhiệm tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện tại Tòa án nơi cơ quan; tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính bị kiện. Cơ quan tiếp nhận đối tượng của quyết định hành chính bị kiện phải tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc thừa kế quyền nghĩa vụ tố tụng không cố định ở giai đoạn cụ thể

6. Việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng có thể được Tòa án chấp nhận ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.”

Từ những phân tích, căn cứ pháp luật tố tụng hành chính nêu trên; có thể thấy quyền nghĩa vụ tố tụng trong vụ án hành chính sẽ được thừa kế khi đương sự là cá nhân chết hoặc tổ chức bị giải thể, chia; tách; sáp nhập. Tuy nhiên, đối với đương sự là cá nhân thì việc thừa kế quyền nghĩa vụ tố tụng là quyền của những cá nhân trong hàng thừa kế, không phải là bắt buộc. Còn đối với đương sự là tổ chức thì việc thừa kế quyền nghĩa vụ tố tụng có những đặc thù riêng. Nếu có vấn đề vướng mắc trong việc giải quyết vụ án hành chính, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0906.238.583 – 0904.680.383.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.