ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Tin Tức > ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG
Vệ sinh lao động

Trong thời gian qua, xảy ra không ít các vụ tai nạn lao động. Đặc biệt là tại các công trình xây dựng. Đa số các nạn nhân là người làm việc theo thời vụ. Nơi làm việc không đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Chỉ khi có tai nạn lao động xảy ra, các bên mới chú ý đến trách nhiệm của mình.

Vậy, theo quy định của pháp luật thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động sẽ là trách nhiệm của ai. Của người sử dụng lao động hay người lao động.

Điều 16 Luật an toàn lao động về trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Bảo đảm nơi làm việc phải đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi; hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố nguy hiểm; yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và định kỳ kiểm tra; đo lường các yếu tố đó; bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Bảo đảm máy, thiết bị, vật tư, chất được sử dụng; vận hành, bảo trì, bảo quản tại nơi làm việc theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn; vệ sinh lao động, hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn; vệ sinh lao động đã được công bố, áp dụng và theo nội quy; quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Người lao động phải được cấp phát trang bị bảo hộ

3. Trang cấp đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện công việc có yếu tố nguy hiểm; yếu tố có hại; trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Kiểm tra định kỳ các vấn đề liên quan hàng năm

4. Hằng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm; yếu tố có hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ; kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

5. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, kho tàng.

6. Phải có biển cảnh báo; bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động về an toàn; vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản; sử dụng và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

Tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên

7. Tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy; quy trình về an toàn, vệ sinh lao động; biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm; yếu tố có hại tại nơi làm việc có liên quan đến công việc; nhiệm vụ được giao.

8. Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố; ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động; sự cố kỹ thuật gây mất an toàn; vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động.

Điều 17 của Luật an toàn lao động về Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

1. Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.

2. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

3. Phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông báo kịp thời khi có tai nạn

4. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn; vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định an toàn; vệ sinh lao động tại nơi làm việc; báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động; sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố; tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố; ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các bên đều có nghĩa vụ thực hiện an toàn lao động

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên; cả người sử dụng lao động và người lao động đều phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động là bên phải có trách nhiệm nhiều hơn. Phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; nơi làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với người lao động thì trách nhiệm chủ yếu là trách nhiệm tuân thủ.

Ngoài ra, trong quá trình lao động; người sử dụng lao động cũng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo an toàn lao động để có các điều chỉnh; bỏ sung cho phù hợp.

Điều 18 Luật an toàn lao động về kiểm soát yếu tố nguy hiểm, độc hại

1. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm; yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn; vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện các biện pháp khử độc; khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng.

Tùy trường hợp phải tổ chức quan trắc môi trường

2. Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

3. Đối với yếu tố nguy hiểm thì người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm soát; quản lý đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn; vệ sinh lao động tại nơi làm việc và ít nhất một lần trong một năm phải tổ chức kiểm tra; đánh giá yếu tố này theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm thông báo về kết quả quan trắc

4. Ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra; đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải:

a) Thông báo công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm;

b) Cung cấp thông tin khi tổ chức công đoàn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu;

c) Có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

5. Chính phủ quy định chi tiết về việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và điều kiện hoạt động của tổ chức quan trắc môi trường lao động bảo đảm phù hợp với Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

Điều 19 của Luật an toàn lao động về Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp

1. Người sử dụng lao động phải có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn; vệ sinh lao động nghiêm trọng; ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động.

2. Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động

a) Người sử dụng lao động phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc nếu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động chưa được khắc phục;

Thực hiện các biện pháp khắc phục; các biện pháp theo phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn;, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp để tổ chức cứu người, tài sản, bảo đảm an toàn; vệ sinh lao động cho người lao động, người xung quanh nơi làm việc; tài sản và môi trường; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp;

Phải khắc phục sự cố bằng nguồn lực sẵn có trước

b) Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn; vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh; địa phương nào thì người sử dụng lao động; địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực; vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn; vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất; kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động; chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm ứng phó và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cá nhân, tổ chức có quyền kiến nghị các vấn đề an toàn lao động

Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; địa phương thì phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương khác tham gia ứng cứu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện và phối hợp thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp trong phạm vi, khả năng của mình.

Mức độ áp dụng tùy theo khả năng cũng như công việc

Tùy theo mức độ, khả năng cũng như các yêu cầu trong quá trình lao động, sản xuất. Người sử dụng lao động, người lao động phải đáp ứng được các quy định về đảm bảo an toàn lao động tương ứng. Trường hợp vượt quá khả năng của mình, các bên có thể kiến nghị đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu có nhu cầu tư vấn pháp luật về an toàn lao động; khách hàng hãy liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi qua số điện thoại 0906.238.583.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.